UZHGOROD - VERKHNIE VODIANE

УЖГОРОД - В.ВОДЯНЕ#

Route № 662

temporarily not executed Regularity: 0%
Carrier: NAMIAK I.I.

18:15 UZHHOROD 0.0 km
20:25 20:30 KHUST 110.0 km 178.12 ₴
21:00 21:05 TIACHIV 139.0 km 225.75 ₴ 46.80 ₴
22:05 V.VODIANE# 187.0 km 309.45 ₴ 128.75 ₴ 80.30 ₴