STETSEVA - BUKOVEL' TK

СТЕЦЕВА# - БУКОВЕЛЬ#

Route № 317ВКА

reliable route Regularity: 87%
Carrier: MODULTRANS PP

05:35 STETSEVA# 0.0 km
05:43 05:44 POTICHOK# 5.8 km 5.59 ₴
05:50 05:55 SNIATYN 9.7 km 9.35 ₴ 3.76 ₴
06:34 06:35 DZHURIV# 32.7 km 29.87 ₴ 24.28 ₴ 20.52 ₴
06:49 06:50 ROZHNIV# 39.7 km 37.39 ₴ 31.80 ₴ 28.04 ₴ 5.59 ₴
07:04 07:05 KOBAKY# 45.7 km 42.98 ₴ 37.39 ₴ 33.63 ₴ 11.18 ₴ 5.59 ₴
07:22 07:25 KUTY# 54.7 km 49.58 ₴ 44.81 ₴ 41.15 ₴ 20.52 ₴ 13.11 ₴ 7.52 ₴
07:45 08:10 KOSIV 65.7 km 60.76 ₴ 57.00 ₴ 53.34 ₴ 29.87 ₴ 24.28 ₴ 18.69 ₴ 9.35 ₴
08:29 08:30 YAVORIV# 77.7 km 71.93 ₴ 68.28 ₴ 64.52 ₴ 41.15 ₴ 35.46 ₴ 29.87 ₴ 20.52 ₴ 11.18 ₴
08:46 08:47 BUKOVETS# 87.7 km 83.21 ₴ 75.69 ₴ 71.93 ₴ 49.58 ₴ 44.81 ₴ 39.22 ₴ 29.87 ₴ 20.52 ₴ 9.35 ₴
08:53 08:54 V.YASENIV# 91.7 km 86.87 ₴ 79.45 ₴ 75.69 ₴ 53.34 ₴ 49.58 ₴ 42.98 ₴ 33.63 ₴ 24.28 ₴ 13.11 ₴ 3.76 ₴
09:10 09:15 VERKHOVYNA 101.7 km 94.39 ₴ 90.63 ₴ 86.87 ₴ 64.52 ₴ 57.00 ₴ 53.34 ₴ 42.98 ₴ 33.63 ₴ 22.45 ₴ 13.11 ₴ 9.35 ₴
09:34 09:35 KRYVOPILLIA# 115.7 km 107.50 ₴ 99.52 ₴ 99.52 ₴ 75.69 ₴ 71.93 ₴ 64.52 ₴ 57.00 ₴ 46.74 ₴ 35.46 ₴ 26.11 ₴ 22.45 ₴ 13.11 ₴
10:02 10:05 VOROKHTA 135.7 km 126.19 ₴ 116.84 ₴ 116.84 ₴ 94.39 ₴ 90.63 ₴ 83.21 ₴ 75.69 ₴ 64.52 ₴ 53.34 ₴ 44.81 ₴ 41.15 ₴ 31.80 ₴ 18.69 ₴
10:17 10:18 TATARIV# 143.6 km 135.44 ₴ 126.19 ₴ 126.19 ₴ 107.50 ₴ 99.52 ₴ 90.63 ₴ 83.21 ₴ 71.93 ₴ 60.76 ₴ 53.34 ₴ 49.58 ₴ 39.22 ₴ 26.11 ₴ 7.52 ₴
10:35 10:36 POLIANYTSIA# 156.0 km 144.78 ₴ 144.78 ₴ 135.44 ₴ 116.84 ₴ 107.50 ₴ 107.50 ₴ 94.39 ₴ 83.21 ₴ 71.93 ₴ 64.52 ₴ 60.76 ₴ 49.58 ₴ 37.39 ₴ 18.69 ₴ 11.18 ₴
10:40 BUKOVEL# 158.7 km 144.78 ₴ 144.78 ₴ 135.44 ₴ 116.84 ₴ 107.50 ₴ 107.50 ₴ 99.52 ₴ 86.87 ₴ 75.69 ₴ 64.52 ₴ 60.76 ₴ 53.34 ₴ 39.22 ₴ 20.52 ₴ 14.94 ₴ 1.83 ₴
State of 01.03.21 07:20 in route 317ВКА (01.03.21)
Free places
VERKHOVYNA BUKOVEL# 10