PUTYLA - VYZHNYTSIA

ПУТИЛА - ВИЖНИЦЯ

Route № 14

temporarily not executed Regularity: 0%
Carrier: PP MATSKAN V.V.

16:00 PUTYLA 0.0 km
16:21 16:23 DYKHTYNETS 9.0 km 7.55 ₴
16:40 16:45 UST PUTYLA 18.0 km 17.75 ₴ 7.55 ₴
16:50 16:51 MARENYCHI 20.0 km 17.75 ₴ 12.65 ₴ 2.55 ₴
16:59 17:01 PETRASHI 24.0 km 22.75 ₴ 12.65 ₴ 7.55 ₴ 2.55 ₴
17:13 17:15 ROSTOKY 30.0 km 27.85 ₴ 22.75 ₴ 12.65 ₴ 7.55 ₴ 7.55 ₴
17:25 17:26 KHOROVY 35.0 km 32.95 ₴ 27.85 ₴ 17.75 ₴ 12.65 ₴ 12.65 ₴ 2.55 ₴
17:32 17:35 PIDZAKHARYCHI 38.0 km 37.95 ₴ 27.85 ₴ 17.75 ₴ 17.75 ₴ 12.65 ₴ 7.55 ₴ 2.55 ₴
17:38 17:39 TIUDIV 44.0 km 43.05 ₴ 32.95 ₴ 27.85 ₴ 22.75 ₴ 17.75 ₴ 12.65 ₴ 7.55 ₴ 7.55 ₴
17:50 17:51 KUTY 47.0 km 48.05 ₴ 37.95 ₴ 27.85 ₴ 27.85 ₴ 22.75 ₴ 17.75 ₴ 12.65 ₴ 7.55 ₴ 2.55 ₴
18:00 VYZHNYTSIA 49.0 km 48.05 ₴ 37.95 ₴ 32.95 ₴ 27.85 ₴ 22.75 ₴ 17.75 ₴ 12.65 ₴ 12.65 ₴ 2.55 ₴ 2.55 ₴
State of 16.08.22 13:41 in route 14 (16.08.22)
Free places
PUTYLA VYZHNYTSIA 22